Mekka varhaníků

Kurzy Mekka mladých varhaníků jsou akcí, která se koná pravidelně na různých místech Čech a Moravy, na nástrojích volených podle specifických kritérií. Základní osou jejich výběru je stylová rozmanitost nástrojů od nejstarších až po moderní, s důrazem na jejich historickou, technickou i estetickou kvalitu.

Mekka varhaníků

Příběh

Projekt je určen mladým varhaníkům, budoucím profesionálům, kteří studují na středních a zejména vysokých hudebních školách uměleckého zaměření, přičemž jejich hlavním oborem je studium varhanní hry. Zúčastnit se ale mohou i vážní zájemci z řad chrámových varhaníků či velmi mladých žáků navštěvujících např. ZUŠ, zejména výjimečně talentovaných jedinců, kteří se varhanám věnují s vidinou dalšího profesního růstu.

Typickým frekventantem je tak student či absolvent HAMU v Praze nebo JAMU v Brně, pedagogických fakult, např. v Hradci Králové, či konkrétně šestnáctiletý Adam Suk, který teprve v roce 2021 začal studovat konzervatoř v Pardubicích, ale zároveň už má za sebou řadu soutěžních úspěchů, kromě vítězství v domácích soutěžích také první cenu v irském Dublinu či v říjnu 2021 druhou cenu v Rumii v Polsku. Pro všechny účastníky těchto věkových kategorii znamená účast na specializovaných kurzech zejména kontakt s různými stylově vyhraněnými nástroji.

Sedmý ročník kurzů Mekka varhaníků bude opět dohánět deficit znalostí, dovedností a praktickýchzkušeností, který se občas projevuje např. při talentových přijímacích zkouškách na vyšší vzdělávací stupně, nejen na konzerzervatoře, ale i na akademie v Praze, v Brně i v zahraničí. Ten existuje kvůli omezeným možnostem přístupu mladých varhaníků k nástrojům, jejichž zevrubné poznávání teprve činí z adeptů profesionální varhanní hry umělecké osobnosti schopné se vyrovnat konkurentům v zahraničí. Zejména v době pandemické vystupuje do popředí nutnost nevyhýbat se poznávání různorodých nástrojů. Pod odborným dohledem lektorů se stávají takovéto impulzy zásadními a určujícími pro celou nastupující generaci varhaníků.

Kurzy Mekka mladých varhaníků jsou akcí, která se koná pravidelně na různých místech Čech a Moravy, na nástrojích volených podle specifických kritérií. Základní osou jejich výběru je stylová rozmanitost nástrojů od nejstarších až po moderní, s důrazem na jejich historickou, technickou i estetickou kvalitu. 

Kromě toho ovlivňuje výběr lokalit i možnost spolupráce s dalšími partnerskými subjekty, např. obvyklými pořadateli koncertů, díky nimž je možné Mekku prezentovat i v širším rámci dramaturgickém a organizačním. Např. v roce 2021 se Mekka konala také v Přelouči, kde navázala na koncert Pardubického hudebního jara konaný na varhanách Abrahama Starcka. V roce 2022 je pro změnu v plánu spolupráce se Smetanovou Litomyšlí, a to návštěvou Mekky v zámecké kapli v Litomyšli či s MHF Leoše Janáčka v Ostravě, kdy budou využity jak na festivalovém koncertě tak v rámci Mekky nádherné a historicky cenné varhany firmy Rieger v Ludgeřovicích.

Přínos spočívá hlavně v cílevědomém rozšiřování znalostí a praktických dovedností, které jsou pro začínající koncertní umělce a budoucí pedagogy varhanní hry naprosto nezbytné. Absolventi kurzů Mekka varhaníků mohou díky zkušenostem s historickými nástroji i s různými typy současných varhan snáze konkurovat v mezinárodním měřítku svým vrstevníkům, kteří vyrůstají na prestižních školách v zahraničí. I tam je běžný kontakt s nástroji mimo školní učebny, což v optimálním případě bývá součástí školních aktivit. U nás kurzy Mekka tuto hypotetickou, ale žádoucí funkci škol do jisté míry suplují, protože v běžném provozu našich škol s podobnými aktivitami není a ani nemůže být počítáno, hlavně z důvodů organizačních a finančních.

Lektorská pedagogická práce v rámci kurzů Mekka preferuje několik ověřených zásad. Akceptujeme dlouholetou zkušenost, že nejlepším učitelem varhanní interpretace je kvalitní nástroj. Špičkového interpretačního výkonu se totiž na špatném či průměrném nástroji vůbec nedá dosáhnout. Další zásadou je pravidlo, že na rozdíl od běžných kurzů se účastníci navzájem stále poslouchají, a to nejen u nástroje, ale zejména z odstupu, zpravidla dole v kostelní lodi. U nástroje slyší varhaníci vše velmi zkresleně, a to prostorově i dynamicky. Jedině tak si lze pěstovat správné návyky, které každému hráči zpočátku chybí, což se vždy vymstí v podobě hendikepu vůči konkurenci, zejména ve složce artikulační a ve správném frázování, jednak i vzhledem k volbě správného a k prostoru funkčního tempa. Další typickou zkušeností účastníků kurzů Mekka je jejich plné časové vytížení u nástrojů. Na běžných varhanních kurzech se hráč dostane k nástroji třeba na jednu hodinu v průběhu několika dnů. Na našich kurzech je běžné, že každý hraje čtyři až pět hodin každý den. Takto intenzivní nasazení je možné díky využívání dalších cvičných nástrojů, díky omezení počtu aktivních zájemců. V rámci Mekky se konají také přednášky, semináře a následné diskuze.

Lektoři ČR

Jaroslav Tůma - varhany, klavichord (prof. HAMU v Praze)

Pavel Svoboda - varhany (odb.as. HAMU v Praze)

Ivana Michalovičová (doktorandka HAMU v Praze)

Martin Hroch - cembalo (odb. as. JAMU v Brně)

Zahraniční lektoři:

Stefan Baier (prof. Hochschule für kath. Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg, Německo)

Aude Heurtematte (Paříž, Francie)

Christophe Mantoux (Štrasburk, Francie)

http://jaroslavtuma.cz/kurzy/

Ministerstvo kultury ČR Státní fond kultury ČR Nadace život umělce Olomoucký kraj Ochranný svaz autorský Gaudium Production